Felmondható az Otthoni Szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződés?

– Ön az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést bármikor felmondhatja a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, amennyiben a kölcsönszerződés és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján nem áll fenn hátraléka.

– A felmondáshoz csatolni kell a számlavezető hitelintézet által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy rendelkezik saját vagy közös tulajdonában álló lakossági forint bankszámlával, vagy lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési joggal, ahonnan a továbbiakban a kölcsön törlesztőrészleteinek átutalását teljesíteni fogja.

– A felmondás a fentiek szerinti felmondási értesítés Provident általi kézhezvételétől számított 15 napot követő első törlesztési esedékesség napján lép életbe. Ezen időpontot követően Önnek a kölcsön törlesztőrészleteit banki átutalás útján kell teljesíteni.

– A felmondás esetén fizetendő felmondási díj összege 11.000,- Ft, melyet a Provident Munkatársának kell a felmondás hatályának beálltáig megfizetni. Ezzel egyidejűleg Ön köteles az Otthoni kihelyezési díj és az Otthoni Szolgáltatási díj még meg nem fizetett részét megfizetni.

– Az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés tartalmazza.