Mi történik ha nem szerződés szerint fizetem a kölcsön törlesztőrészleteit?

– Fontos, hogy Ön minden esedékességkor a törlesztőrészletek teljes összegét befizesse, hiszen amennyiben Ön az esedékes törlesztőrészletet nem, vagy nem teljes egészében fizeti meg, akkor a Provident késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat jogosult felszámítani. A nem szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő díjak mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza.

– Nem szerződésszerű teljesítés esetén késedelmi kamatot Ön az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig, de legfeljebb a kölcsönszerződés felmondásáig terjedő időszakra köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték.

– A késedelmi díj mértéke: heti törlesztésű kölcsön esetében, amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet négyszeres mértékét, 4.000 Ft, továbbá amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet tízszeres mértéké, úgy 8.000 Ft kerül felszámításra. Havi törlesztésű kölcsön esetében, amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet kétszeres mértékét, 4.000 Ft, továbbá amennyiben a késedelmes tartozás eléri az esedékes törlesztőrészlet négyszeres mértéké, úgy 8.000 Ft kerül felszámításra

–  Amennyiben az Ön fizetési késedelme meghaladja a 90 (kilencven) napot, úgy a Provident jogosult a kölcsönszerződést felmondani. Amennyiben a kölcsönszerződést a Provident azonnali hatállyal felmondja, úgy Ön a kölcsönszerződés megszüntetésével összefüggésben 10.000 Ft összegű felmondási díj megfizetésére köteles.

–  A Provident a kölcsönszerződés felmondását követően, az Önnel szemben fennálló, lejárt követelése érvényesítésével kapcsolatos költségei fedezése céljából behajtási díjat számít fel a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig, melynek mértéke 5.000 Ft/év.

–  A Provident jogosult az Önnel szemben fennálló, lejárt követelését bírósági vagy egyéb úton érvényesíteni és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit Önre továbbterhelni.

– Az Otthoni Szolgáltatás tartalmazza, hogy az esetleges késedelembe esés esetén késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat a Provident nem számít fel (ide nem értve a kölcsönszerződés felmondásának esetére felszámítandó felmondási díjat és a követeléskezelés alatt felszámítandó behajtási díjat).

–  A nem szerződésszerű teljesítés esetén felszámítható díjakra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

–  Amennyiben az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 (kilencven) napon keresztül fennáll, úgy az Ön (jogszabályban meghatározott) azonosító adatait a BISZ Zrt. részére a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő adattovábbítás céljából kiszolgáltatjuk.