Hogyan szüntethető meg a szerződés?

1. Előtörlesztés

– Ön bármikor élhet a kölcsön előtörlesztésének jogával.

– A Provident előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt felmerült költségeit nem érvényesíti.

– Teljes előtörlesztés esetén Ön köteles Társaságunk részére megfizetni a kölcsön teljes összegének még meg nem fizetett részét, a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált ügyleti kamatot, az esetlegesen felmerült késedelmi, vagy egyéb díjakat; valamint amennyiben az Otthoni Szolgáltatást igénybe vette, úgy az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett részét és a tartozás rendezésének időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díjat.

– Az előtörlesztésre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek valamint az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés tartalmazzák.

2. Kölcsönszerződéstől való elállás, kölcsönszerződés felmondása

– Ön a Provident részére megküldött írásbeli értesítéssel a kölcsönszerződés aláírásától számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a kölcsönszerződéstől, amennyiben a kölcsön nem került folyósításra, illetve felmondhatja azt, amennyiben a Provident a kölcsönt már folyósította. (Az elállási / felmondási jogot határidőben érvényesítettnek tekinti a Provident, amennyiben Ön a fenti nyilatkozatot a megjelölt határidőben postára adja, vagy egyéb igazolható módon azt a Provident részére elküldi.)

– Amennyiben Ön igénybe vette az Előrelátó Csomagot, úgy a 14 nap helyett, 30 naptári napon belül van lehetősége a kölcsönszerződés díjmentes felmondására.

– Ebben az esetben Ön haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül köteles a kölcsön összegét visszafizetni.

– Amennyiben Ön igénybe vette Otthoni Szolgáltatásunkat, a kölcsönszerződés felmondása esetén a kölcsön összegén felül meg kell fizetnie az Otthoni kihelyezési díj még meg nem fizetett részét.

– A kölcsönszerződéshez kapcsolódó elállásra/felmondásra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés.

3. Az Otthoni szolgáltatás felmondása

– Ön az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést bármikor felmondhatja a Providentnek címzett írásbeli értesítéssel, amennyiben a kölcsönszerződés és az Otthoni Szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján nem áll fenn hátraléka.

– A felmondáshoz csatolni kell a számlavezető hitelintézet által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy rendelkezik saját vagy közös tulajdonában álló lakossági forint bankszámlával, vagy lakossági forint bankszámla feletti korlátlan rendelkezési joggal, ahonnan a továbbiakban a kölcsön törlesztőrészleteinek átutalását teljesíteni fogja.

– A felmondás a fentiek szerinti felmondási értesítés Provident általi kézhezvételétől számított 15 napot követő első törlesztési esedékesség napján lép életbe. Ezen időpontot követően Önnek a kölcsön törlesztőrészleteit banki átutalás útján kell teljesíteni.

– A felmondás esetén fizetendő felmondási díj összege 11.000,- Ft, melyet a Provident Munkatársának kell a felmondás hatályának beálltáig megfizetni. Ezzel egyidejűleg Ön köteles az Otthoni kihelyezési díj és az Otthoni Szolgáltatási díj még meg nem fizetett részét megfizetni.

– Az Otthoni Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés.

4. Az Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megszűnése

Az Otthon Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a kölcsönszerződést Ön felmondja, illetve él a kölcsön teljes előtörlesztésével, vagy amennyiben a Provident a kölcsönszerződést azonnali hatállyal megszünteti. Az Otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Önnek meg kell fizetnie az otthoni kihelyezés teljes díjának még meg nem fizetett részét és a felmondás/előtörlesztés időpontjáig esedékessé vált Otthoni Szolgáltatási díjat.